Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

skl.souv.čárky‚předl.s‚z ‚vz‚ ú‚ů

Pro zájemce o fórum je zřízena přátelská brána zde vpravo nahořeCvičení ze skladby jsou zde dole.

Většina speciálních pedagogů využívá tyto stránky jako názornou přípravu před psaním různých cvičení. Nejprve je nutné naučit děti postup.

ŠKOLNÍ KLUB a DRUŽINA-to jsou nejčastější místa pro přípravu do školy u dětí, které nemají internet doma.

Podle vašich zkušeností je výhodné používat tyto stránky jako hru pro dvojice, jak je uvedeno v úvodu.

Někdy se stává, že naše stránky navštíví i někteří dospělí. Proto se nikdo nemusí stydět. Naše mateřština je krásná, ale také těžká.

 Skladba souvětí.  Cvičení s obrázky jsou dole.

 

POZOR-TESTOVÁNÍ

 

POZOR! Zvládli jste vše dobře? Výborně. Zkuste se otestovat nawww.kaminet.cz čeština-skladba-souvětí. Pokročilí mají testy na www.pravopisne.cz. Klik na větné rozbory-testy. Byli jste úspěšní? Gratulujemeyes. Chybovali jste?crying Bude dobré si vše ještě jednou procvičit u nás.cool

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souvětí je větný celek , který se skládá ze dvou nebo více jednoduchých vět.

Počet vět v souvětí poznáme podle počtu základních skladebních dvojic. V souvětí rozlišujeme věty hlavní a vedlejší.

Věta hlavní je věta,která na jiné větě v souvětí mluvnicky nezávisí. Není uvozena podřadící spojkou , vztažným zájmenem, vztažným příslovcem.

Věta vedlejší je věta , která mluvnicky závisí na jiné větě v souvětí. Je uvozena

podřadící spojkou (když, kdykoli, protože ,že jelikož, poněvadž, jestliže, -li, kdyby, ač, ačkoli, i když, i kdyby, přestože, třebaže),

vztažným zájmenem (kdo, co, který, jaký, čí, jenž) nebo 

vztažným příslovcem (kde, odkud, kudy, kam, kdy, jak, proč).

Věta závislá mluvnicky závisí na jiné větě.

Věta řídící je věta, na které závisí věta závislá. Je jí obvykle věta hlavní, ale může jí být i věta vedlejší.

 

Druhy souvětí: A/ souřadné. Nejméně 2 hlavní věty/spojené spojkami souřadícími nebo beze spojek čárkou, jejichž členy může, ale memusí rozvíjet 1 nebo více vedlejších vět/.

Poměr hlavních vět: slučovací/+/, stupňovací, odporovací, vylučovací, důsledkové, důvodové-příčinné

Názorné procvičení s obrázky  je zde dole.kiss

                         B/podřadné.1 věta hlavní a 1 i více vedlejších. Věty vedlejší závisí na větách řídících jako větný člen.

                                             -spojovací-uvozené spojkami podřadícími věty

                            -vztažné-uvozené vztažnými zájmeny -kdo, co...nebo vztažnými  příslovci-kam, kde....-spojky a odkazovací slova /zájmena, příslovce/ nejsou větné členy.   

                                 

                               

                                 

                                                                                                              

                                                      

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Psaní čárky v souvětí.crying

Při psaní čárky se řídíme těmito pravidly:

a) Věty v souvětí oddělujeme čárkou, nejsou-li spojeny spojkami a, i, nebo, ani v poměru slučovacím:

Petr odešel, my jsme však diskutovali dál. Když  Petr odešel, my jsme diskutovali dál. Raška se dostal ve  vzduchu do správné polohy a letěl jak pták albatros.

Sklonil hlavu i oči se mu zakalily. Babička podělila děti jablky nebo jim nabídla koláče. Na schůzku nepřišel ani neposlal omluvu.

Poměr jiný než slučovací. Důsledkový: Věděl o mých zájmech, a proto podepsal. Cvičení posiluje srdce, a je tedy nutné pravidelně sportovat.

                                              Odporovací: Vyrůstal v chudobě, a přesto vystudoval. Snažil se, a neuspěl.

                                              Stupňovací:  Matematici pojmenovali zákony, a dokonce analyzují chaos.

                                              Vysvětlovací: Zboží můžete reklamovat, a to do tří dnů.

b) Mezi větou hlavní a vedlejší vždycky píšeme čárku: Milada byla ráda, že mě vidí. Když zazvonil telefon, rychle jsem k němu běžel.

c) Je-li jedna věta do druhé vložena, odděluje se čárkou z obou stran: Místnost, do které jsme vstoupili, byla velmi prostorná.

d) Jsou-li dvě věty hlavní spojeny  spojkou a v poměru slučovacím a mezi ně je vložena  věta vedlejší, píše se čárka i před spojkou  a (podle pravidla, že mezi větou hlavní a vedlejší se píše vždycky čárka) : Poprosil jsem Jirku, aby zašel do blízká vsi, a sám jsem se začal starat o poskytnutí první pomoci raněnému.  smileyenlightenedyes

 

POZOR! Po zvládnutí teorie a ukončení celé stránky doporučuji procvičit interpunkci kliknutím na www.pravopisne.cz a  kliknutím vlevo si vyberte cvičení na interpunkci. Byli jste úspěšní? Gratulujeme.smiley Pokud jste neuspěli, bylo by dobré se vrátit k nám a vše procvičit  ještě jednou.crying

 

 

                                           Cvičení na poznávání hlavních a vedlejších vět. 

Označ /neklikej/ správný údaj  nad obrázkem a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

     A           B                     A            B                     A               B 

   

    A                 B                     A               B                     A               B

  

          A                 B                   A                 B                   A               B                

  

 

                                                                 KONTROLA

 

        

                                                                                   

Jednoduché souvětí se skládá pouze ze dvou vět. Za jednoduché souvětí považujeme také souvětí,které se skládá pouze z vět hlavních.

Složité souvětí se skládá ze tří a více vět.

Souřadné souvětí se skládá alespoň ze dvou vět hlavních a libovolného počtu vět vedlejších.

Podřadné souvětí se skládá pouze z jedné věty hlavní a libovolného počtu vět vedlejších.

Druh vedlejších vět určíme tak, že se větou řídící zeptáme  a větou závislou /vedlejší/ si odpovíme.

Na vedlejší podmětnou větu č.1 se ptáme 1. pádovou otázkou.

Na vedlejší větu předmětnou č.2 se ptáme pádovámi otázkami kromě 1. a 5. pádu.

Na vedleší větu přívlastkovou č.3 se ptáme jaký, který a závisí na podstatném jménu věty řídící.

Na vedlejší větu příslovečnou místní č.4 se ptáme kde, odkud, kudy, kam.

Na vedlejší větu příslovečnou časovou č.5 se ptáme kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často.

Na vedlejší větu příslovečnou způsobovou č.6 se ptáme jak, jakým způsobem.

Na vedlejší větu příslovečnou měrovou č.7 se ptáme kolik, jakou měrou.

Na vedlejší větu příslovečnou příčinnou(důvodovou)č.8 se ptáme proč, z jaké příčiny (větou vedlejší si odpovíme protože, že, jelikož, poněvadž).

Na vedlejší větu příslovečnou účelovou č.9 se ptáme proč, za jakým účelem (větou si odpovíme aby).

Na vedlejší větu příslovečnou podmínkovou č.10 se ptáme kdy, za jaké podmínky(vedlejší věta podmínková je uvozena podřadícími spojkami jestliže, -li, kdyby ,popř. když).

Na vedlejší větu příslovečnou přípustkovou č.11 se ptáme i v kterém případě(vedlejší věta přípustková je uvozena podřadícími spojkami ač, ačkoli, i když, i kdyby, přestože, třebaže).

Vedlejší věta doplňková č.12 závisí na slovese a zároveň na podstatném jméně nebo zájmeně své věty řídící. Ptáme se jak, kterak? Řídící větný člen je současně přísudek a jméno.

Vedlejší věta přísudková-zastupuje jmennou část přísudku slovesně jmenného.

                                                                  TEXT 1

Označ /neklikej/ správný údaj  nad obrázkem a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom údaji.

 

1.v.podmětná, 2.předmětná, 3.přívlastková, 4.přísl.místní, 5.přísl.časová, 6.přísl.způsobová,

7.přísl.měrová, 8.přísl.příčinná, 9.přísl.účelová, 10.přísl.podm. 11.přísl.přípustková, 12.doplňková.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12         1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12    

                                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12        1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 

                                   

 

 

                                                                                 KONTROLA

č.11  č.9    č.8    

 č1        č.7    č.12

                                                                                                    TEXT 2

Označ /neklikej/ správný údaj nad obrázkem a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

1.v.podmětná, 2.předmětná, 3.přívlastková, 4.přísl.místní, 5.přísl.časová, 6.přísl.způsobová,

7.přísl.měrová, 8.přísl.příčinná, 9.přísl.účelová, 10.přísl.podm., 11.přísl.přípustková, 12.doplňková.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                                       

                                                                               KONTROLA

                                             

 č.2  č.10 č.3  

č.11    č.2  č.3

č,4        č.5  č.9

 

                                                                                                    TEXT 3

Označ/neklikej/ nad obrázkem správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole.

1.v.podmětná, 2.předmětná, 3.přívlastková, 4.přísl.místní, 5.přísl.časová, 6.přísl.způsobová, 7.přísl.měrová, 8.přísl.příčinná, 9.přísl.účelová, 10.přísl.podm., 11.přísl.přípustková, 12.doplňková.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                             

 

                                                      KONTROLA

 

č5P    č.6     č.1

 č.8  č.4   č.10  

 č.12  č.7  č.6

 

Významový poměr mezi souřadně spojenými větami hlavními.

---------------------------------------------------------

Významový poměr slučovací:typické souřadící spojovací výrazy a, i, nebo, ani.

Významový poměr stupňovací: nejen -ale, ba, i, dokonce i.

Významový poměr odporovací: ale, avšak, však, přesto, nýbrž, leč, jenže.

Významový poměr vylučovací: buď-nebo, nebo, anebo, či.

Významový poměr příčinný: neboť, vždyť, totiž.

Významový poměr důsledkový: a tak, a proto , a tedy, tudíž.

 

 

                        Procvičovací texty

Označ/neklikej/správný výraz a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.                

Č.1poměr slučovací, 2stupňovací, 3odporovací,4vylučovací,5příčinný, 6důsledkový.

1  2  3  4  5  6             1   2   3   4   5   6             1   2   3   4   5   6

  

    1   2    3   4   5   6              1   2   3   4   5   6             1   2   3   4   5   6

  

1poměr slučovací,  2stupňovací, 3odporovací,  4vylučovací,  5příčinný,  6důsledkový.

  1   2   3   4   5   6                   1   2   3   4   5   6               1   2   3   4   5   6

  

 

1poměr slučovací, 2stupňovací, 3odporovací, 4vylučovací, 5příčinný, 6důsledkový 

  1   2   3   4   5   6               1   2   3   4   5   6             1   2   3   4   5   6

  

 

                                                                            KONTROLA

Interpunkce v souřadných poměrech.

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

TOPlist